Morfologia casual

En sé una mica

Escriu el lexema donat en cas nominatiu singular